Pijlers

Hoe het begon

De echtparen Willem & Martha en Iwan & Rebekka hebben in Rotterdam nauw samengewerkt. Zomer 2016 leken hun wegen te scheiden toen Willem en Martha twee gemeentes gingen leiden in het Groene Hart van Nederland.

November 2017 sprak Iwan in gemeente De Weg en sprong de vonk opnieuw over. ‘Wat als we samen een kerk pionieren die draait om aanbidding?’

Een ‘goed idee’ leek steeds meer een ‘God idee’ te worden toen het verder uitgewerkt werd. Ons gezamenlijk verlangen is een plek creëren waar de Heer Jezus machtig aanbeden wordt! Ons verlangen is een samenkomst:

  • Waar gelovigen vanuit het hele land en verschillende richtingen bij elkaar kunnen komen voor die Ene Naam: de Naam van Jezus!
  • Waar aanbidding niet alleen een voorbereiding is op de preek, maar waar ook de preek ons opnieuw in aanbidding brengt.
  • Waar de Heilige Geest vrij kan bewegen en de duisternis (zoals ziekte, depressie, angst) moet wijken voor Gods oogverblindend licht!

Powerful Praise (Krachtige lofprijs)

Wij geloven dat de natuurlijke wereld gestuurd wordt vanuit de geestelijke wereld. Ons verlangen is de geestelijke atmosfeer te beïnvloeden, zodat er meer ruimte ontstaat voor de kracht van God! Dit willen we doen door middel van lofprijs en aanbidding. Wij geloven dat de Naam van Jezus aanbeden moet worden, anders zouden de stenen het uitroepen…

“Hij is het hoofd waaronder alles wordt samengebracht.” Efeziërs 1:9-10

“Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.”  Lukas 19:37-40

Sweet Presence (God ervaren)

God is echt! Dus God kun je ervaren. Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven om hier op aarde ons te zijn. Als Hij dichtbij komt, verandert je leven. Tijdens onze samenkomsten strekken we ons uit naar een ontmoeting met Hem. Door ons op Hem te richten, Hem te aanbidden en de tijd nemen om naar Hem te luisteren.

2 Kronieken 5:13-14 beschrijft hoe Gods aanwezigheid kwam toen de tempel die Salomo voor God heeft gebouwd, werd ingewijd:

“Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel.”

Als wij dit lezen, verlangen we naar (meer van) God! Jij ook? Kom en verlang met ons mee!

Simple Truth (Eenvoudig de waarheid)

Wij geloven in de eenvoudige kracht van de Bijbel, Gods woord. Elke gelovige heeft met de Bijbel de leidraad voor het dagelijks leven in handen. Ieder die hem leest en doet, leert God (beter) kennen. Als kerk kunnen we dus mensen het beste helpen door ze te leren afhankelijk van God en Zijn Woorden te leven.

Naast de zondagavond willen we mensen stimuleren om zelf – en samen met anderen, de Bijbel te lezen en Gods aanwijzingen te ontvangen voor hun persoonlijke leven.

“In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.” – Mattheus 11:25

Strong Together (Samen sterk)

Wij geloven in één wereldwijde kerk die in verschillende vormen samenkomt: regionale kerken, lokale kerken, huiskringen en landelijke bedieningen. Elk type kerk heeft zijn eigen krachten en roeping.

Een kerk met regionale aantrekkingskracht heeft bijvoorbeeld mogelijkheden voor het vrijzetten van middelen, trainen van jonge mensen en aanbieden van grotere events. Een lokale kerk heeft door haar gemeenschapskarakter meer ruimte voor kinderen en gezinnen, oog voor kwetsbare mensen en jonge gelovigen. In huiskringen kunnen mensen op een intieme en persoonlijke manier samen de Bijbel bestuderen en landelijke bedieningen onderwijzen en bekrachtigen op bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld bevrijding of genezing. 

De Worship Church wil als regionale kerk haar steentje bijdragen aan dit netwerk met het verlangen een zegen te zijn voor zowel individuele gelovigen als de kerk – en dan met name die in het Groene Hart van Nederland.

“Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt..” – 1 Kor. 12:12-13